LOGY Best in Class Toimitusketju- ja LOGY Best in Class Hankinta -työkalujen käyttöehdot

Luethan nämä käyttöehdot huolellisesti ennen rekisteröitymistä toisen tai molempien työkalujemme käyttäjäksi. Hyväksymällä käyttöehdot sitoudut noudattamaan niitä käyttäessäsi yllä mainittuja työkaluja.

Palvelu ja palvelun sisältö

Näitä käyttöehtoja (”Käyttöehdot”) sovelletaan Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n (”LOGY”) kehittämään ja omistamaan LOGY Best in Class Hankinta- sekä LOGY Best in Class Toimitusketju -työkaluihin rekisteröityneisiin asiakasyrityksiin (”Asiakas”). LOGY Best in Class Hankinta ja LOGY Best in Class Toimitusketju ovat verkkopohjaisia työkaluja / palveluita, jotka antavat yritykselle selkeän kuvan hankinnan (Best in Class Hankinta) ja tai toimitusketjun hallinnan (LOGY Best in Class Toimitusketju) nykytilanteesta ja kehityskohteista verrattuna muihin yrityksiin. Työkalut sisältävät itsearvioinnin ja kirjallisen raportin sekä kuvatiedostot (kaikki yhdessä ”Palvelu”). Palvelua koskeva ajantasainen ja kulloinkin voimassa olevan palvelukuvaus on löydettävissä Toimittajan omistamilta työkalujen kotisivulta https://logybestinclass.fi

Käyttöehdot määrittelevät Palvelun käyttöön liittyvät Asiakkaan ja LOGY:n Palveluun liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

Palveluun rekisteröityminen ja Asiakkaan käyttäjätili

Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä ja asiakaskohtaisen käyttäjätilin luomista Palveluun. Käyttäjätilin luomalla Asiakas hyväksyy nämä Käyttöehdot ja vahvistaa samalla, että sen antamat tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia. Asiakkaan lukuun toimiva henkilö vastaa ja vakuuttaa, että sillä on tarvittavat valtuudet sitoutua näihin Käyttöehtoihin edustamansa Asiakkaan puolesta. Asiakas luo käyttäjätilin Palvelun rekisteröitymissivun kautta antamalla siinä edellytetyt rekisteröitymistiedot. Tietojen muuttuessa Asiakas itse päivittää muuttuneet tiedot käyttäjätililleen.

Käyttäjätili on Asiakaskohtainen, eikä Asiakkaalla ole oikeutta siirtää käyttäjätunnustaan, salasanaansa tai tilin käyttöoikeuttaan kolmannelle osapuolelle tai muulle ulkopuoliselle taholle.

Mikäli Asiakas tai Asiakkaan lukuun toimiva käyttäjä tietää tai epäilee käyttäjätunnuksensa tai salasanansa päätyneen oikeudettomasti toisen henkilön tietoon, Käyttäjän tulee välittömästi vaihtaa käyttämänsä salasana ja ilmoittaa asiasta LOGYlle, jotta LOGY voi ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin. Asiakas vastaa aina käyttäjätunnuksiensa avulla tapahtuneesta käytöstä ja siitä aiheutuneista vahingoista näiden Käyttöehtojen mukaisesti.

Asiakas nimeää Palvelun pääkäyttäjän, joka voi hallinnoida Palvelua Asiakkaan lukuun ja myöntää siihen käyttöoikeuksia Asiakkaan työntekijöille tai sen lukuun toimiville ulkopuolisille konsulteille (”Pääkäyttäjä”).

LOGYllä on oikeus ilman hyvitys- tai korvausvelvollisuutta Asiakkaalle poistaa kyseistä Asiakasta koskeva käyttäjätili tai sitä edustavan Pääkäyttäjän tai käyttäjän käyttöoikeus joko tilapäisesti tai pysyvästi, jos:

a)Jos Palvelua on käytetty näiden Käyttöehtojen vastaisesti, eikä rikkomusta ole korjattu kolmen (3) arkipäivän kuluessa LOGYn tätä koskevasta kirjallisesta ilmoituksesta;

b)LOGYllä on perusteltu syy epäillä, että Asiakkaan tai käyttäjän toimenpiteet voivat aiheuttaa vahinkoa, haittaa tai oikeudellisia seuraamuksia muille Käyttäjille, LOGYlle tai muille Palvelun toteuttamiseen osallisille tahoille; tai

c)LOGYllä on tähän lainsäädäntöön tai viranomaismääräykseen perustuva velvollisuus.

Asiakkaan Palveluun lisäämä aineisto

Asiakas voi itse lisätä Palveluun sen käytöltä edellyttämän aineistonsa palvelukuvauksessa määritellyllä tavalla. Asiakas myös vastaa aineistonsa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Asiakas on lisäksi velvollinen huolehtimaan siitä, että Asiakkaan aineisto on näiden Käyttöehtojen mukaista. LOGY ei ole millään tavoin vastuussa Asiakkaan aineistosta.

Käyttäjä antaa LOGYlle ilmaisen oikeuden tallentaa ja käsitellä Käyttäjän aineistoa Palvelun toteuttamista varten Sopimuksen voimassaolon ajan, jotta Toimittaja voi täyttää Sopimuksen sille asetetut velvollisuudet. LOGY ei valvo tai monitoroi Palvelussa olevaa Asiakkaan aineistoa.

Asiakas sitoutuu puolustamaan LOGYa omalla kustannuksellaan kaikkia sellaisia kanteita vastaan, joissa väitetään, että Asiakkaan aineisto tai sen käyttö näiden Palvelun Käyttöehtojen mukaisesti tai Asiakkaan Palvelun näiden Palvelun Käyttöehtojen vastainen käyttö loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia, kuten immateriaalioikeuksia, tai soveltuvaa lainsäädäntöä. Asiakas sitoutuu maksamaan kaikki sakot, korvaukset, maksut ja muut kulut, jotka aiheutuvat LOGYlle Asiakkaan aineistosta tai kolmannen osapuolen kanteesta sekä korvaukset, jotka toimivaltainen tuomioistuin tai välimiesoikeus on Asiakkaan aineistosta johtuvasta syystä tuominnut maksettavaksi kolmannelle osapuolelle.

Hinnoittelu

Asiakas on velvollinen suorittamaan Palvelun käytöstä palvelumaksun, joka on määritelty erillisessä sopimuksessa.

Omistus- ja immateriaalioikeudet Palveluun

Omistus- ja muut immateriaalioikeudet (mukaan lukien tekijänoikeudet) Palveluun ja siihen tehtyihin muutoksiin ja päivityksiin kuuluvat yksinomaan LOGYlle tai sen yhteistyökumppaneille. Selvyyden vuoksi todetaan, että Palveluun mahdollisesti kuuluviin kolmansien osapuolten ohjelmistoihin ja palveluihin sovelletaan yksinomaan niiden omia lisenssi- ja palveluehtoja.

Asiakkaalle tai sitä edustavalle käyttäjälle ei myönnetä mitään muuta oikeutta Palveluun, kuin oikeus käyttää Palvelua ja sen sisältöä näiden Käyttöehtojen sekä palvelukuvauksen mukaisesti. Asiakas ei saa osaksikaan jäljentää LOGYn Asiakkaalle toimittamaa aineistoa tai Palvelua tai sen toimintamallia.

Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Edellyttäen, että Asiakas noudattaa näitä Palvelun Käyttöehtoja, LOGY myöntää palvelumaksua vastaan Asiakkaalle ja sen käyttäjille rajoitetun, ei-yksinomaisen ja siirtokelvottoman oikeuden käyttää Palvelua Suomessa näiden Palvelun Käyttöehtojen mukaisesti tilaussopimuksessa määritellyn sopimuskauden ajan. Asiakkaan ja käyttäjien käyttöoikeus Palveluun päättyy kuitenkin automaattisesti, jos Palvelun käyttöoikeus irtisanotaan näiden Palvelun Käyttöehtojen mukaisesti ennen tilaussopimuksessa määritellyn sopimuskauden päättymistä.

Tässä kohdassa määritelty Asiakkaan käyttöoikeus Palveluun on voimassa Käyttöehtojen mukaisesti edellyttäen, että Asiakas ja kukin Käyttäjä:

 1. sitoutuu käyttämään Palvelua vain näiden Käyttöehtojen mukaiseen tarkoitukseen ja vain näiden Käyttöehtojen mukaisessa laajuudessa;
 2. ei lataa Palveluun tai julkaise Palvelussa mitään sellaista sisältöä, joka loukkaa kolmannen osapuolen immateriaali- tai muita oikeuksia tai muutakaan sisältöä, jonka lataamiseen tai julkaisuun sillä ei ole oikeutta;
 3. ei julkaise Palvelussa mitään sellaista aineistoa tai sisältöä, joka sisältönsä puolesta on loukkaavaa, halventavaa, syrjivää tai muulla tavoin epäasiallista tai sopimatonta;
 4. käyttää Palvelua ainoastaan laillisiin tarkoituksiin, eikä käytä Palvelua tavalla, joka voi estää tai haitata sen normaalia toimintaa, eikä pyri kiertämään tai poistamaan Palveluun tai sen sisältöön liittyviä teknisiä toimenpiteitä;
 5. ei siirrä tai lataa Palveluun aineistoa, joka sisältää viruksia, haitta- tai vakoiluohjelmia tai muita vastaavia ohjelmia tai ohjelmistoja, joiden tarkoituksena on häiritä Palvelun toimintaa tai saatavilla oloa taikka mahdollistaa laiton pääsy Palveluun; ja
 6. käyttää Palvelua kulloinkin voimassaolevan lainsäännön mukaisesti.

Asiakas vastaa Palvelun yhteydessä käyttämistään laitteista, järjestelmistä, sovelluksista, yhteyksistä ja ohjelmistoista sekä niiden toimintakunnosta. Asiakas vastaa tietoliikenneyhteyksiensä ja tietojärjestelmänsä tietoturvasta, niiden suojauksesta sekä Palvelun käyttämiseen liittyvistä tietoliikenne- ja muista vastaavista kustannuksistaan.

Palvelun käytettävyys ja huoltotoimenpiteet

LOGY huolehtii Palvelun teknisestä toimivuudesta ja pyrkii tarjoamaan Palvelun siten, että se on Asiakkaan käytettävissä näiden Käyttöehtojen mukaisesti. LOGY ei takaa, että Palvelu olisi käytettävissä tai Sisältö olisi saatavilla jatkuvasti tai keskeytyksettä, tai että Palvelu tai Sisältö on virheetöntä tai että se korjaa kaikki Palveluun liittyvät virheet, ellei pakottavasta lainsäädännöstä toisin johdu.

LOGYllä on aina oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen huolto- tai ylläpitotoimenpiteiden ajaksi. LOGY pyrkii ilmoittamaan suunnitelluista käyttökatkoista Käyttäjälle etukäteen joko Palvelussa tai muulla LOGYn parhaaksi katsomalla tavalla. LOGYllä on lisäksi oikeus rajoituksetta muuttaa Palvelua, kuten sen ominaisuuksia, toiminnallisuuksia, ulkoasua ja teknologioita sekä oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain mistä syystä tahansa ilmoittamalla siitä etukäteen Asiakkaalle.

LOGY huolehtii omien käytäntöjensä mukaisesti Palvelun suojaamisesta tietoturvauhkia vastaan.

Korvausvelvollisuus ja vastuunrajoitukset

LOGYn Palveluun ja Palvelun Käyttöehtoihin perustuva kokonaisvastuu Asiakkaalle on yhteensä enintään kaksikymmentä prosenttia (20 %) Asiakkaan vahinkotapahtumaa välittömästi edeltävän kuuden (6) kuukauden aikana suorittamista Palvelumaksuista (pois lukien arvonlisävero).

Kumpikaan Sopijapuoli ei vastaa mistään epäsuorasta tai välillisestä vahingosta, saamatta jääneestä voitosta, tulon tai liikevaihdon menetyksestä tai liiketoiminnan menetyksestä, tietojen menetyksestä, muuttumisesta, vahingoittumisesta, tuhoutumisesta tai näiden uudelleen luomisen kustannuksista tai muusta vaikeasti ennakoitavissa olevasta vahingosta riippumatta siitä, onko Sopijapuolta neuvottu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

Salassapito

”Luottamuksellinen Aineisto” tarkoittaa aineistoja ja tietoja, jotka Sopijapuolet ovat toisiltaan saaneet, jotka on merkitty luottamukselliseksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä ja jotka Sopijapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin näiden Palvelun Käyttöehtojen mukaisiin tarkoituksiin.

Sopijapuolet sitoutuvat pitämään Luottamuksellisen Aineiston luottamuksellisena sekä olemaan käyttämättä Luottamuksellista Aineistoa muihin kuin näiden Palvelun Käyttöehtojen mukaisiin tarkoituksiin. Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa ja tietoa, (i) joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista tai (ii) jonka Osapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta tai (iii) joka oli vastaanottavan Osapuolen hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista toiselta Osapuolelta tai (iv) jonka Osapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta Osapuolelta saamaansa aineistoa tai tietoa.

Kun Palvelun käyttöoikeus päättyy tai kun Osapuoli ei enää tarvitse Luottamuksellista Aineistoa näiden Palvelun Käyttöehtojen mukaiseen tarkoitukseen, Sopijapuolen on välittömästi lopetettava toiselta Osapuolelta saamansa Luottamuksellisen Aineiston käyttäminen sekä palautettava Luottamuksellinen Aineisto kaikkine kopioineen, ellei erikseen kirjallisesti sovita aineiston hävittämisestä. Kummallakin Osapuolella on kuitenkin oikeus säilyttää lain tai viranomaisten määräysten edellyttämät kopiot Luottamuksellisesta Aineistosta.

Osapuolella on tässä kohdassa sovitusta salassapitovelvoitteesta huolimatta oikeus käyttää näiden Palvelun Käyttöehtojen mukaisten velvoitteidensa täyttämisen yhteydessä hankkimaansa yleistä ammattitaitoa ja kokemusta.

Luottamukselliseen Aineistoon liittyvät oikeudet ja velvollisuudet jäävät voimaan Asiakkaan Käyttöoikeuden päättymisen jälkeen ja ovat voimassa kolme (3) vuotta Käyttöoikeuden päättymisestä.

Käyttöoikeuden päättyminen

Asiakkaan Palvelun käyttöoikeus on voimassa Tilaussopimuksessa määritellyn ajan, ellei Palvelua lakkauteta tai Käyttöoikeutta irtisanota näiden Palvelun Käyttöehtojen mukaisesti aiemmin.

LOGY varaa oikeuden harkintansa mukaan kokonaan tai osittain lakkauttaa Palvelu tai sen saatavuus kolmen (3) kuukauden etukäteisellä ilmoituksella.

LOGY voi irtisanoa Asiakkaan Palvelun käyttöoikeuden välittömin vaikutuksin ilman vahingon-korvaus- tai muita vastuita Asiakasta kohtaan, jos Asiakas rikkoo näiden Palvelun Käyttöehtojen mukaisia velvollisuuksiaan tai on selvää, että Asiakas tulee olennaisesti rikkomaan näitä Palvelun Käyttöehtoja.

LOGYlla on oikeus irtisanoa Asiakkaan Käyttöoikeus välittömin vaikutuksin ilman vahingonkorvaus- tai muita vastuita Asiakasta kohtaan, jos Asiakas on käyttänyt tai sallinut kolmannen osapuolen käyttää Palvelua näiden Palvelun Käyttöehtojen vastaisesti tai jos vakava tietoturvauhka niin vaatii.

Osapuolet voivat irtisanoa Palvelun Käyttöoikeuden välittömin vaikutuksin, jos:

 1. Toinen Osapuoli tulee maksukyvyttömäksi, hakee tai asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan tai yrityssaneeraukseen tai muuten lopettaa toimintansa harjoittamisen; tai
 2. Osapuoli rikkoo olennaisesti näitä Palvelun Käyttöehtoja eikä korjaa toimintaansa kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa saatuaan toiselta Osapuolelta kirjallisen ilmoituksen, jossa rikkomus ja irtisanomisuhka on yksilöity.

Asiakkaan Palvelun käyttöoikeuden päättyessä mistä tahansa syystä:

 1. Asiakkaan tulee välittömästi lopettaa Palvelun käyttäminen.
 2. Ylläpitopalvelu päättyy viimeistään irtisanomisajan päättyessä.
 3. Nämä Osapuolten väliset Palvelun Käyttöehdot päättyvät automaattisesti.

Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, LOGY luovuttaa Asiakkaan Aineiston Asiakkaalle yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa. LOGYlla on oikeus veloittaa tietojen keräämisestä, käsittelystä ja luovuttamisesta aika- ja materiaaliperusteisesti kulloinkin voimassaolevan hinnastonsa mukaisesti.

Muut ehdot

Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta tai näihin Käyttöehtoihin perustuvia oikeuksia tai velvollisuuksia osaksikaan kolmannelle osapuolelle. LOGY voi siirtää kolmannelle osapuolelle sopimuksen sekä omat edellä mainitut oikeutensa vapaasti ilmoittamalla siitä Asiakkaalle.

Käyttöehtojen muutokset

LOGYllä on oikeus harkintansa mukaan muuttaa näitä Käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Asiakkaalle. Käyttöehtojen muuttamisen yhteydessä LOGY ilmoittaa Käyttäjälle muutoksesta Palvelun kautta tai muulla sen parhaaksi katsomalla tavalla. Jatkamalla Palvelun käyttöä Käyttäjä hyväksyy näiden Käyttöehtojen muutokset. Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan siitä, että se tutustuu kulloinkin voimassa oleviin Käyttöehtoihin ja niiden sisältöön. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään ennen Käyttöehtojen muutosten voimaantuloa.

Henkilötietojen käsittely

LOGY käsittelee Palvelussa Käyttäjien Palveluun syöttämiä henkilötietoja, jotka ovat tarpeen Palvelun toteuttamiseksi. Tarkempaa tietoa siitä, miten LOGY käsittelee Käyttäjien henkilötietoja, saat Palvelussa saatavilla olevasta tietosuojaselosteesta, sekä näiden Käyttöehtojen liitteenä 1 olevasta Henkilötietojen käsittelysopimuksesta.

Ylläpitopalvelu

LOGY tarjoaa ylläpitopalvelua palvelukuvauksessa määritellyssä laajuudessa. Ylläpitopalvelu kattaa tavanomaisen Palvelun käyttöön ja siihen liittyvien ongelmien ratkaisemiseen liittyvän tuen Pääkäyttäjille. Ylläpitopalvelu ei sisällä Palvelun ominaisuuksien muuttamista, aineistojen hallintaa tai Asiakkaan omaan liiketoimintaan liittyvien selvitysten tekemistä tai Asiakkaan verkon, laitteiston tai ohjelmien ongelmaselvitystä. LOGY tekee käytäntöjensä mukaiset varmuuskopiot Asiakkaan aineistosta palvelukuvauksessa kuvatulla tavalla. LOGYlla ei kuitenkaan ole palvelukuvauksessa kuvatun varmuuskopioinnin lisäksi mitään muuta vastuuta Asiakkaan aineistosta.

Yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää Palveluun tai näihin Käyttöehtoihin liittyen, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme:

yhdistys@logy.fi
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry
Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki

Sovellettava laki ja erimielisyydet

Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Palveluun ja näihin käyttöehtoihin liittyvät erimielisyydet, joita ei pystytä ratkaisemaan sovinnollisesti, ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja kieli suomi.

Liitteet

Seuraavat liitteet muodostavat olennaisen ja erottamattoman osan näitä Palvelun Käyttöehtoja:

Liite 1. Henkilötietojen käsittelysopimus